Regulamin


REGULAMIN strony internetowej

 

§ 1

Słowniczek pojęć

 1. Właścicielem strony hiszpanskiwandaluzji.pl [zwanej dalej „stroną”] - jest Iwona Szybka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: BUSINESS CONSULTING Iwona Szybka, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 13, 02-304 Warszawa, NIP: 525-15-83-987, REGON: 014859036.
 2. Użytkownikiem - jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a korzystająca ze strony internetowej Właściciela.

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.hiszpanskiwandaluzji.pl jest Właściciel.
 1. Przeznaczeniem strony jest realizacja celu, dla którego Właściciel ją prowadzi, czyli nieodpłatna obsługa klientów oraz przedsiębiorców z nim współpracujących lub zamierzających taką współpracę podjąć, a także korzystających ze strony internetowej Właściciela w celu nawiązywania kontaktów z podmiotami mającymi siedzibę w krajach będących członkami Unii Europejskiej, z którymi to podmiotami Właściciel umożliwia im kontakt. Przeznaczeniem strony jest również umożliwienie Użytkownikom otrzymywania Newslettera od Operatora.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem. W szczególności zobowiązany on jest do korzystania ze strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw samego Właściciela.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe obowiązki Właściciel ma prawo podjąć działania prawne prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz do zaprzestania dokonywania naruszeń przez Użytkownika na przyszłość.

 

 § 3

Odpowiedzialność Właściciela za treści umieszczone na stronie

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są w miarę możliwości technicznych na bieżąco aktualizowane.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.
 4. Na stronie mogą być umieszczane linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, według uznania Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach do których udostępnia on linki.
 6. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając ewentualnie z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się wątpliwe lub też nieodpowiednie dla osób w wieku poniżej 18 lat. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie.

 

 § 4

Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty

 1. Oferta zamieszczona na stronie może być skierowana do konkretnego (zindywidualizowanego) odbiorcy lub też do grupy osób w zależności od rodzaju prowadzonej przez członków tej grupy rodzaju działalności (branży).
 2. Oferta internetowa Właściciela zamieszczona na jego stronie internetowej jest przeznaczona dla obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów będących członkami Unii Europejskiej. Oferta została sporządzona na podstawie prawa polskiego.
 3. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z poza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Nie dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionego towaru lub wykonanej usługi.

 §5

Prawa autorskie, kary umowne

 1. Zawartość strony, chroniona jest polskim prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych.
 3. Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
 4. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku.
 5. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisach kodeksu cywilnego ewentualnie kodeksu karnego.

 § 6

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż administratorem danych jest: BUSINESS CONSULTING Iwona Szybka, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 13, 02-304 Warszawa, NIP: 525-15-83-987, REGON: 014859036. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia nowych umów i realizacji umów już zawartych oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi zawarcia umowy z podmiotami mającymi swoją siedzibę w krajach będących członkami Unii Europejskiej, a także w celu otrzymywania przez Użytkownika od Operatora Newslettera. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.), a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie gwarantuje, że strona działać będzie w każdej chwili prawidłowo.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania strony, użytkownik może zgłaszać je Właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres:bc@businessconsulting.com.pl
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 27.12.2016 r.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.