Regulamin


REGULAMIN strony internetowej

 

§ 1

Słowniczek pojęć

 1. Operatorem strony www.hiszpanskiwandaluzji.pl [zwanej dalej „stroną”] - jest Iwona Szybka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: BUSINESS CONSULTING Iwona Szybka, Aleje Jerozolimskie 133 lok. 13, 02-304 Warszawa, NIP: 525-15-83-987, REGON: 014859036 (zwany dalej „Operatorem”).
 2. Użytkownikiem - jest każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a korzystająca ze strony internetowej Operatora.
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

 § 2

Postanowienia ogólne

 1. Operator strony pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe powierzone przez Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania (zwana dalej „Extenda”) i wspiera go w prowadzeniu strony.
 2. Przeznaczeniem strony jest wsparcie Extenda w realizacji celu, czyli ułatwienie Użytkownikom wyboru i nawiązania kontaktu ze szkołą językową z terenu Andaluzji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem i obowiązującym prawem. W szczególności zobowiązany on jest do korzystania ze strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw samego Operatora.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe obowiązki Operator ma prawo podjąć działania prawne prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz do zaprzestania dokonywania naruszeń przez Użytkownika na przyszłość.

 

 § 3

Odpowiedzialność Operatora za treści umieszczone na stronie

 1. Operator odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.
 2. Informacje zamieszczane przez Operatora na stronie są w miarę możliwości technicznych na bieżąco aktualizowane.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.
 4. Na stronie mogą być umieszczane linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, według uznania Operatora.
 5. Operator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane na stronach do których udostępnia on linki.
 6. Operator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając ewentualnie z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się wątpliwe lub też nieodpowiednie dla osób w wieku poniżej 18 lat. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie.

 § 4

Obszar obowiązywania oferty i adresaci oferty

 1. Oferta zamieszczona na stronie może być skierowana do konkretnego (zindywidualizowanego) odbiorcy lub też do grupy osób w zależności od rodzaju prowadzonej przez członków tej grupy rodzaju działalności (branży).
 2. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników spoza obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Nie dopuszcza się możliwość zwrotu zakupionego towaru lub wykonanej usługi.

 

 §5

Prawa autorskie, kary umowne

 1. Zawartość strony, chroniona jest polskim prawem autorskim.
 2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Operatora bądź firm i osób uprawnionych.
 3. Żadna część strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób.
 4. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego i niekomercyjnego użytku.
 5. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisach kodeksu cywilnego ewentualnie kodeksu karnego.

 

 § 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są celu w ułatwienia Państwu wyboru i nawiązania kontaktu ze szkołą językową z terenu Andaluzji. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda zainteresowanej strony (artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO) lub, w przypadku jej braku, istnienie stosunku umownego artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO) lub uzasadniony interes Administratora danych osobowych (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, zawarte w wiadomościach mailowych przesyłanych na adres strony.
 4. Państwa dane nie są wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych są konsultanci Administratora danych osobowych oraz Operatora strony w realizacji celów statutowych strony.
 6. Państwa dane przetwarzane na podstawie Państwa będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie lub do upływu 5 lat od ich przesłania.
 7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie.
 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.
 9. Operator strony pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe powierzone przez Administratora danych osobowych i wspiera go w prowadzeniu strony.
 10. Kontakt do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych: tel. + 48 22 115 40 57 extenda@extenda.pl

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie gwarantuje, że strona działać będzie w każdej chwili prawidłowo.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania strony, użytkownik może zgłaszać je Operatorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: bc@businessconsulting.com.pl
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 25.05.2018 r.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.