Zapraszamy na kursy hiszpańskiego do pełnej słońca i magicznych miejsc Andaluzji!

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

        www.hiszpanskiwandaluzji.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego www.hiszpanskiwandauzji.pl polegających na:

a) bezpłatnym wyszukiwaniu oraz uzyskiwaniu informacji o szkołach językowych z terenu Andaluzji i oferowanych przez nie kursach,

b) nawiązywania kontaktu z Partnerami w sprawie ofert Partnerów zamieszczanych w Serwisie.

2. Umożliwienie korzystania z Serwisu internetowego jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

3. Serwis internetowy ma charakter informacyjny i promocyjny. Serwis nie prowadzi sprzedaży kursów, ani nie pośredniczy w ich sprzedaży.

4. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

5. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym w szczególności praw Operatora oraz Właściciela Serwisu.

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza powyższe obowiązki Operator ma prawo podjąć działania prawne prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody oraz do zaprzestania dokonywania naruszeń przez Użytkownika na przyszłość.

 

DEFINICJE

§2

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

 1. Serwis – Strona internetowa www.hiszpanskiwandaluzji.pl.

2. Właściciel Serwisu – Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A., Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sewilla, Hiszpania (zwana dalej „Extenda”) ( zwany dalej „Właścicielem”)

3. Operator Serwisu – podmiot przetwarzający dane osobowe powierzone przez Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. Operatorem Serwisu www.hiszpanskiwandaluzji.pl jest Iwona Szybka wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: BUSINESS CONSULTING Iwona Szybka, ul. Stanisława Wyspiańskiego 4 lok. 5, 01 – 577 Warszawa, NIP: 525-15-83-987, REGON: 014859036 (zwany dalej „Operatorem”).

4. Użytkownik Serwisu  – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu zgodnie z Regulaminem

5. Partner – szkoły językowe oraz osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawarły z Właścicielem Serwisu umowę o współpracy w zakresie promocji usług oferowanych przez nie oferowanych.  

6. Oferta – propozycja Partnera dotycząca oferowanych przez niego usług, otrzymywana przez Użytkownika po wypełnieniu formularza kontaktowego.

7. Formularz kontaktowy – formularz dostępny na stronie internetowej www.hiszpanskiwandaluzji.pl, umożliwiający Użytkownikowi, po podaniu imienia, adresu e-mail, numeru telefonu, bezpośredni kontakt z Partnerem.

8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

§3

 

 1. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. W celu pełnego i prawidłowego korzystania z Serwisu, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:

a) urządzenie z dostępem do Internetu,

b) zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail).

4. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania.

5. Działanie plików Cookies opisane jest w dokumencie Polityka prywatności (należy dodać aktywny link).

 

RODZAJE I ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SERWIS

§4

 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących usług dostępnych w Serwisie:

a) dostęp do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu,

b) wyszukiwanie ofert kursów językowych z terenu Andaluzji oraz informacji o Partnerach,

c) nawiązanie kontaktu z przedstawicielem Właściciela Serwisu lub Partnera.

2. Usługi, o których mowa w ust. 1. lit. a)-b) powyżej, świadczone są nieodpłatnie.

3. Realizacja Usługi, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, następuje z chwilą wpisania przez Użytkownika stosownego adresu strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

4. Realizacja Usługi, o której mowa ust. 1 lit. b) powyżej, następuje poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza zgłoszeniowego udostępnionego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celu realizacji tej Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij”. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. Do momentu uzupełnienia formularza korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest anonimowe.

 

§5

 1. Użytkownik ma możliwość korzystania z wyszukiwarki szkół językowych (Katalog Szkół) oraz informacji o Partnerach.

2. Użytkownik może ograniczać wyniki wyszukiwania szkół, zaznaczając interesujące go parametry, takie jak typy kursów, akredytacje i inne dostępne w wyszukiwarce.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

§6

 1. Operator odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie.

2. Operator dokłada starań, aby publikowane w Serwisie treści były rzetelne i pomocne, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te treści.

3. Informacje zamieszczane przez Operatora w Serwisie są w miarę możliwości technicznych na bieżąco aktualizowane.

4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

5. Na stronach Serwisu mogą być prezentowane również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do stron internetowych podmiotów trzecich. Korzystanie z tych stron internetowych (a w szczególności z oferowanych na ich łamach produktów lub usług) nie jest elementem świadczonej przez Właściciela Serwisu usługi, a zasady takiego korzystania określają odpowiednie podmioty trzecie. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z tych stron internetowych ani za ich treść, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Operator zwraca się z prośbą o bezzwłoczne powiadomienie, jeśli Użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu lub niezwiązane z profilem serwisu. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie.

 

PRAWA AUTORSKIE

§7

 1. Prawa autorskie związane z funkcjonowaniem Serwisu podlegają ochronie zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, poz. 83 ze zm.).

2. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela Serwisu,  Operatora, bądź firm i osób uprawnionych.

3. Każde niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich korzystanie z Serwisu lub jakichkolwiek jego elementów jest zabronione. Zabronione jest także kopiowanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek postaci treści zawartych w Serwisie poza przypadkami dozwolonymi przez prawo.

4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§8

 1. Użytkownik w celu skorzystania z usługi informowania go o ofercie wybranej szkoły językowej oraz kontaktu z Partnerem powinien wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest podanie w formularzu określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Właścicielem Serwisu Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić udzielenie odpowiedzi.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Serwisie. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda w korespondencji z Właścicielem Serwisu, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tejże ustawy.

 

§9

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującymi o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Użytkowników jest Właściciel Serwisu.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z realizacją funkcjonalności Serwisu tj. ułatwieniu Użytkownikom wyboru i nawiązania kontaktu ze szkołą językową z terenu Andaluzji.

3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane:

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną do czasu rozwiązania umowy;

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO tj. na podstawie zgody wyrażanej przy konkretnych formularzach internetowych do celów i przez okres w nich określony;

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora w celu zapewnienia poprawności działania Strony internetowej, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od momentu pozyskania danych; przetwarzanie dotyczy adresu IP oraz adresu e-mail (w przypadku możliwości komentowania treści).

4. Przetwarzane kategorie danych osobowych Użytkownika to dane osobowe, zawarte w treści formularza takie jak: adres e-mail oraz inne dane osobowe wpisane przez Użytkownika każdorazowo przy poszczególnych formularzach internetowych oraz wiadomościach mailowych przesyłanych na adres Serwisu.

5. Dane osobowe Użytkowników będą udostępniane w szczególności Partnerom, których dotyczy zgłoszenie Użytkownika. W stosunku do tych danych osobowych ich administratorem będą odpowiednio Partnerzy.

6. Właściciel może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

7. Właściciel informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Serwisu, zajmujące się jego bezpieczeństwem, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe oraz Partnerzy.

8. Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu upływu 5 lat od ich przesłania.

10. Operator Serwisu pełni funkcję podmiotu przetwarzającego dane osobowe powierzone przez Administratora danych osobowych i wspiera go w prowadzeniu Serwisu.

11. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

12. Kontakt do Koordynatora ds. ochrony danych osobowych: tel. + 48 22 617 84 08 extenda@extenda.pl.

 

§10

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
 • prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania,
 • prawo do sprostowania danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,
 • prawo do usunięcia danych osobowych tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

        REKLAMACJE

§11

 1. Użytkownik może zgłosić reklamacje w sprawach związanych z Usługami świadczonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje można składać:

a) elektronicznie, na adres: extenda@extenda.pl

b) pisemnie, na adres: Extenda, Agencja Promocji Regionu Andaluzji, Biuro w Warszawie, ul. Genewska 16, 03-963 Warszawa.

3. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną – na wniosek osoby zgłaszającej.

4. Pismo reklamacyjne powinno zawierać opis podstaw reklamacji oraz następujące dane składającego reklamację:

a) imię i nazwisko,

b) telefon kontaktowy,

c) adres do korespondencji (możliwy adres e-mailowy).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jednakże nie gwarantuje, że Serwis działać będzie w każdej chwili prawidłowo.
 2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Operator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu, bez podania przyczyn.
 4. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działania Serwisu, użytkownik może zgłaszać je Operatorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: bc@businessconsulting.com.pl
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 01/01/2020 r.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich w Serwisie.

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Misja HiszpanskiwAndaluzji.pl

HiszpanskiwAdaluzji.pl to portal informacyjny, o niekomercyjnym charakterze.

Naszą misją jest bezpłatne przekazanie informacji, dzięki której zaplanujesz wymarzone wakacje z hiszpańskim. Znajdziesz tu propozycję kursów od 70 szkół z Regionu Andaluzji, wraz z bezpośrednim kontaktem do szkół. Extenda - Agencja Promocji Regionu Andaluzji, została powołana przez Rząd Autonomiczny regionu. Jesteśmy jednym z kilkudziesięciu rozrzuconych po świecie zespołów, które łączą swoją pracę z prawdziwą pasją.

Chcemy, żeby HiszpanskiwAndaluzji.pl pomógł każdemu szybko poznać ofertę poszczególnych szkół językowych Andaluzji, jak i atrakcje każdej z lokalizacji.